About us / ClubDNA™ / History / Zoroastrian / Mehrdad™ / News / Blog / MyDNA™ / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

Atash Niyayesh (*Litany to Fire)

 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

 
AVESTAN ENGLISH
0. xshnaothra ahurahe mazdĺ, nemase tę âtarsh mazdĺ ahurahe hudhĺ mazishta ýazata,
ashem vohű....
(pa năm i ýazdă, hôrmezd i hvadâe i awazűnî gurz hvarahe awazâyât,


(If praying at an Atash Behram, recite:)
âtarsh i behrâm âdar i frâ,


(If praying at an Adaran, recite:)
âtarsh i âdarăn âdar i frâ,
 

(If praying at an Atash Dadgah, recite:)
âtarsh i dâdgâh âdar i frâ,

ezh hamâ gunâh patit pashęmănôm, ezh haravistîn dushmat duzhűxt duzhvaresht men pa gęthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bűt estet ezh ă gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvănî gęthî mainyuănî ôxe awaxsh pashęmă pa se gaweshnî pa patit hôm!)

 


 
0. With propitiation17 of Ahura Mazda. Homage to you, O Fire of Ahura Mazda, O good created, great Yazata.
Ashem Vohu.... In the name of God. May the majesty and glory of Ormazd, the beneficent Lord, increase.


(Note: If praying at an Atash Bahram, recite:)
To the Fire Behram, the great Fire.
 

(Note: If praying at an Atash Adaran, recite:)
To the Fire Adaran, the great Fire.
 

(Note: If praying at an Atash Dadgah, recite:)
To the Fire Dadgah, the great Fire.

Of all sins ... I repent.

1. us-môi uzâreshvâ ahurâ ârmaitî tevîshîm dasvâ
spęnishtâ mainyű mazdâ vanghuyâ zavô âdâ
ashâ hazô ęmavat vohű mananghâ feseratűm.
 
  1. Arise unto me, O Ahura! give vigor through Armaiti, Strength by the good reward through Thy Holy Spirit, O Mazda! Mighty power through Asha, supremacy through Vohu Manah.
 
2. rafedhrâi vourucashânę dôishî-môi ýâ-vę abifrâ
tâ xshathrahyâ ahurâ ýâ vanghęush ashish mananghô
frô speńtâ ârmaitę ashâ daęnĺ fradaxshayâ.
 
  2. For my support, O Far-seeing One, may Ye manifest unto me those incomparable things
Of your Khshathra, O Ahura, which are the reward of Vohu Manah;
Instruct our consciences, O Holy Armaiti, through Asha.
 
3. at râtăm zarathushtrô tanvascît hvah'yĺ ushtanem
dadâitî paurvatâtem mananghascâ vanghęush mazdâi
shyaothanahyâ ashâi ýâcâ uxdhah'yâcâ seraoshem xshathremcâ.
 
  3. So Zarathushtra gives as an offering even the life of his body,
And the excellence of Vohu Manah unto Mazda,
As also obedience and power of deed and word unto Asha.
 
4. xshnaothra ahurahe mazdĺ, nemase tę âtarsh mazdĺ ahurahe hudhĺ mazishta ýazata,
ashem vohű...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaęvô ahura-tkaęshô,

(Here recite the appropriate Gah dedication)

âthrô ahurahe mazdĺ puthra tava âtarsh puthra ahurahe mazdĺ,
 
  4. Propitiation unto Ahura Mazda. Homage unto thee, O Fire of Ahura Mazda, thou good-created, great Yazata.
Ashem Vohu...(3).
I profess myself a Mazda-worshipper, a follower of Zarathushtra, opposing the Daevas, accepting the Ahuric doctrine.

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

Unto Fire, the son of Ahura Mazda. Unto thee, O Fire, son of Ahura Mazda.
 
5. âthrô ahurahe mazdĺ puthra hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe airyanăm hvarenô mazdadhâtanăm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe âthrô ahurahe mazdĺ puthra kavôish haosravanghahe varôish haosravanghahe asnvańtahe garôish mazdadhâtahe caęcistahe varôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe.
 
  5. To Fire, the son of Ahura Mazda; to the good fortune and Prosperity, created by Mazda; to the Aryan good fortune, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda; to Fire, the son of Ahura Mazda; to Kavi Husravah, to the Lake of Husravah; to Mount Asnavant, created by Mazda; to Lake Chaechista, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda.
 
6. âthrô ahurahe mazdĺ puthra, raęvańtahe garôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe âthrô ahurahe mazdĺ puthra, âtarsh speńta rathaęshtâra ýazata pouru-hvarenangha ýazata pouru-baęshaza, âthrô ahurahe mazdĺ puthra, mat vîspaęibyô âterebyô xshathrô-nafedhrô nairyô-sanghahe ýazatahe xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaęca.
ýathâ ahű vairyô, zaotâ frâ-mę mrűtę
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvĺ mraotű.
 
  6. To Fire, the son of Ahura Mazda; to Mount Raevant, created by Mazda, to the kingly good fortune, created by Mazda; to Fire, the son of Ahura Mazda; O Fire! holy warrior, O Yazata full of fortune, O Yazata full of healing; to Fire, the son of Ahura Mazda, with all fires; to the Yazata Nairyosangha, offspring of sovereignty (Khshathra). Propitiation for worship, adoration, propitiation, and praise.
'Yatha Ahu Vairyo', the zaotar should say to me
'Atha ratush ashatchit hacha', the Ashavan, knowing one should say.
 
7. ýasnemca vahmemca huberetîmca ushta-beretîmca vańta-beretîmca âfrînâmi tava âtarsh puthra ahurahe mazdĺ,
ýesnyô ahi vahmyô
ýesnyô buyĺ vahmyô
nmânâhu mashyâkanăm,
ushta buyât ahmâi naire
ýase-thwâ bâdha frâyazâite
aęsmô-zastô baresmô-zastô
gao-zastô hâvanô-zastô.
 
  7. I bless in reverence and adoration the abiding offering, the joyous offering, and the devotional offering (offered) to you, O Fire! son of Ahura Mazda.
Worthy of sacrifice you are, worthy of prayer,
worthy of sacrifice may you always be, worthy of prayer,
in the dwellings of men.
May there be hope to that man who verily shall sacrifice to you
with fuel in his hand, with the Baresma in his hand,
with milk in his hand, with the mortar in his hand.
 
8. dâityô-aęsmi-buyĺ dâityô-baoidhi- buyĺ dâityô-pithwi-buyĺ dâityô-upasayeni- buyĺ perenâyush-harethri-buyĺ dahmâyush-harethri- buyĺ âtarsh puthra ahurahe mazdĺ.   8. May you be provided with proper fuel! May you be provided with proper incense! May you be provided with proper nourishment! May you be provided with proper upkeep! May you be maintained by one of full age! May you be maintained by one wise (in religion), O Fire, son of Ahura Mazda.
 
9. saoci-buye ahmya nmâne mat-saoci-buye ahmya nmâne raocahi-buye ahmya nmâne vaxshathi-buye ahmya nmâne darekhemcit aipi zrvânem upa sűrăm frashô-keretîm hadha sűrayĺ vanghuyĺ frashô-keretôit.
 
  9. In order to be burning in this house, in order to be ever burning in this house, in order to be blazing in this house, in order to be increasing in this house,
Even throughout the Long Time,
until the mighty Renovation, including the mighty, good Renovation.
 
10. dâyĺ mę âtarsh puthra ahurahe mazdĺ,
âsu hvâthrem âsu thrâitîm
âsu jîtîm pouru hvâthrem
pouru thrâitîm pouru jîtîm mastîm spânô xshviwrem hizvăm urune ushi
xratűm pascaęta masitem
mazĺńtem apairi-âthrem.
nairyăm pascaęta hăm-vareitîm
 
  10. Give me, O Fire, son of Ahura Mazda! well-being immediately, sustenance immediately; life immediately, well-being in abundance; sustenance in abundance, life in abundance; knowledge, holiness, a ready tongue, understanding for (my) soul; and afterwards wisdom (which is) comprehensive, great, imperishable.
 
11. eredhwô-zeńgăm ahvafnyăm
thrishűm asnămca xshafnămca
âsitô-gâtűm jakhâurűm
tuthrushăm âsnăm frazańtîm
karshô-râzăm vyâxanăm hăm-raodhăm hvâpăm ăzô-bűjim hvîrăm ýâ-mę frâdhayât nmânemca vîsemca zańtűmca dah'yűmca dainghusastîmca.
 
  11. (Give me) then the manly valor, which is ever afoot, sleepless, (for one third of the days and nights), watchful while lying in bed. (Give me) native offspring that give support, ruling over the region, belonging to the assembly, thoroughly developed, possessed of good works, delivering from distress, of good intellect, that may further my house, village, town, country, (and) the renown of the country.
 
12. dâyĺ mę âtarsh puthra ahurahe mazdĺ
ýâ mę anghat afrasĺnghĺ
nűremca ýavaęca-tâite
vahishtem ahűm ashaonăm
raocanghem vîspô-hvâthrem zaze-buye vanghâuca mizhde vanghâuca sravahi urunaęca darekhe havanghe!
  12. Give me, O Fire, son of Ahura Mazda, the Best World of the righteous, the shining, the all-happy, so that it may fulfill my wish, now and for ever, so as to attain to good reward, and to good renown, and to long happiness of my soul!
 
13. vîspaęibyô sastîm baraiti
âtarsh mazdĺ ahurahe
ýaęibyô aęm hăm-pacâite
xshâfnîmca sűirîmca,
vîspaęibyô haca izyeite
huberetîm ushtâ-beretîmca
vańtâ-beretîmca spitama.
 
  13. The Fire of Ahura Mazda
Gives command to all
For whom he cooks
The night and the morning meals.
From all he solicits
A good offering, and a wished-for offering,
And a devotional offering, O Spitama!
 
14. vîspanăm para-careńtăm
âtarsh zasta âdidhaya,
cîm haxa hashę baraitî
fracarethwĺ armaęshâidhe.
âtarem speńtem ýazamaide
taxmem hańtem rathaęshtârem.
  14. The Fire looks at the hands of all passers-by - 'what does the friend bring to the friend, the one that goes forth to the one that sits still?' We sacrifice unto the holy Fire, the bold, good warrior.
15. âat ýezi-shę aęm baraiti aęsmem vâ ashaya beretem baresma vâ ashaya frastaretem urvarăm vâ hadhânaępatăm
â-hę pascaęta frînaiti
xshnűtô atbishtô hakhdhanghum,
 
  15. Then if that one brings unto him either fuel righly brought, or Baresma rightly spread, or the plant Hadhanaepata, to him thereupon, in fulfillment of his wish, the Fire of Ahura Mazda, propitiated, unoffended, gives a blessing:
 
16. upa-thwâ haxshôit gęush văthwa
upa vîranăm pourutâs
upa-thwâ verezvatca manô
verezvatica haxshôit anguha
urvâxshangha gaya jikhaęsha
tĺ xshapanô ýĺ jvâhî,
imat âthrô âfrivanem
ýô ahmâi aęsmem baraiti
hikűsh raocas-pairîshtă
ashahe bereja ýaozhdâtă.
 
  16. 'May a herd of cattle attend you,
A multitude of men to you,
And may an active mind
And an active spirit attend you.
May you live with a joyous life
The nights which you live!'
This is the Fire's blessing (on him)
Who brings him fuel,
Dry, exposed to the light,
Purified in accordance with the ritual of Asha.
 
17. (Recite silently:)
(hôrmezd i hvadâe i awazűnî mardum mardum sardagă hamâ sardagă ham bâ ýasht i vahă vaem vahe dîn i mâzdayasnă âgâhî âstvănî nękî rasănât ęduń bât.)
 

(Recite aloud:)
ýathâ ahű vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi âthrô ahurahe mazdĺ puthra tava âtarsh puthra ahurahe mazdĺ âthrô ahurahe mazdĺ puthra hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe airyanăm hvarenô mazdadhâtanăm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe
âthrô ahurahe mazdĺ puthra kavôish haosravanghahe varôish haosravanghahe asnvańtahe garôish mazdadhâtahe caęcistahe varôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe.
âthrô ahurahe mazdĺ puthra raęvańtahe garôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe âthrô ahurahe mazdĺ puthra âtarsh speńta rathaęshtâra ýazata pouru-hvarenangha ýazata pouru-baęshaza, âthrô ahurahe mazdĺ puthra mat vîspaęibyô âterebyô xshathrô-nafedhrô nairyô-sanghahe ýazatahe.
ashem vohű...(3).
 

  17. (Recite silently:)
Ormazd the Lord! the increaser of mankind, of the species of mankind, of all species, and of all good ones! May he cause intelligence, steadfastness, and goodness, unto me (who am) one of the good Mazdayasnians. So be it!
 

(Recite aloud:)
Yatha Ahu Vairyo...(2).
I desire worship and adoration and strength and force for Fire, son of Ahura Mazda. For Fire, son of Ahura Mazda, to the good fortune and prosperity, created by Mazda, to the Aryan good fortune, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda; to Fire, the son of Ahura Mazda; to Kavi Husravah; to the Lake of Husravah, to Mount Asnavant, created by Mazda; to Lake Chaechista, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda. To Fire, the son of Ahura Mazda; to Mount Raevant, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda; to Fire, the son of Ahura Mazda; O Fire! holy warrior, O Yazata full of fortune, O Yazata full of healing; to Fire, the son of Ahura Mazda, with all fires; to the Yazata Nairyosangha, offspring of sovereignty (Khshathra).
Ashem Vohu...(3).
 

18. at tôi âtręm ahurâ aojônghvańtem ashâ usęmahî
asîshtîm ęmavańtem stôi rapańtę cithrâ-avanghem
at mazdâ daibishyańtę zastâishtâish dereshtâ-aęnanghem.
ashem vohű....
 
  18. Then through Asha, O Ahura! we wish your mighty and powerful Fire, which is taught through Asha, to be a manifest help to the ally, but a visible harm at your beck, O Mazda! to the foe.
Ashem Vohu....
 
19. ahmâi raęshca ... hazangrem ... jasa-mę ... (kerba mazhd...) atha jamyât ýatha âfrînâmi.
 

ashem vohű...!
 

  19. Bestow on him riches...
 
20. ([rôzh nek năm rôzh pâk năm rôzh mubârak] rôzh i (name the day of the month), mâh i (name the month), gâh i (name the Gah), namâzh i dâdâr i gęhă dămă,)
xshnaothra ahurahe mazdĺ.
nemase tę âtarsh mazdĺ ahurahe hudhĺ mazishta ýazata.
ashem vohű....
(gurz hvarahe awazâyât,
 

(If praying at an Atash Behram, recite:)
âtarsh i behrâm âdar i frâ,
 

(If praying at an Adaran, recite:)
âtarsh i âdarăn âdar i frâ,
 

(If praying at an Atash Dadgah, recite:)
âtarsh i dâdgâh âdar i frâ,

âdară shâh i pęrôzhgar âdar i gushasp âdar i hvardât âdar i burzhîn mihir awarę âdară u âtarshă ke pa dâtgâh nishâst esteńd gurz hvarahe awazâyât mainyô kardô amâwańd pęrôzhgar amâwańdî pęrôzhgarî dât dîn i vahe i mâzdayasnă âgâhî rawâî vâfrîńgânî dât.
haft keshwar zamî ęduń bât,

>> men ânô âwâyat shudan <<(3).)
ashem vohű....

(Recite facing South:)
(dâdâr i gęhă dîn i mâzdayasnî dât i zarathushtrî.)
nemase tę ashâum sevishte aredvî sűre anâhite ashaone, ashem vohű....
nemô urvaite vanguhi mazdadhâte ashaone, ashem vohű....
xshnaothra ahurahe mazdĺ,
nemase tę âtarsh mazdĺ ahurahe hudhĺ mazishta ýazata.
ashem vohű...!!!

  20. Homage to the creator of the creatures of the world, on the day (name the day) of good name, of holy name, of auspicious name, on the month (name the month) of auspicious name, of the Gah (name the Gah). With propitiation of Ahura Mazda. Homage to you, O Fire of Ahura Mazda, O good created, great Yazata.
Ashem Vohu....

May there be an increase in the luster and fortune.


(Note: If praying at an Atash Bahram, recite:)
To the Fire Behram, the great Fire.


(Note: If praying at an Atash Adaran, recite:)
To the Fire Adaran, the great Fire.
 

(Note: If praying at an Atash Dadgah, recite:)
To the Fire Dadgah, the great Fire.

May the powerful and victorious fires - Adar Gushasp, Adar Khordehd and Adar Burzin Meher and other Adaran and Atashan which are established in their proper places (dad-gah) be on the increase. May the greatness and brightness of Menoi Karko which is powerful and victorious be on the increase. May these be on the increase - these fires which possess power and victory. May the knowledge, promulgation, and glory of the Mazdayasnian law and religion be in the seven regions of the earth! So be it!
I must go thither (3).
Ashem Vohu....
 

(Recite facing south:)
To the creator of the world, to the Mazdayasnian religion, the Law of Zarthusht. Homage to you! O righteous Ardvisura Anahita, most profitable, O righteous one.
Ashem Vohu....
Homage to you, O good tree, righteous, created by Mazda.
Ashem Vohu....
With propitiation of Ahura Mazda. Homage to you, O Fire of Ahura Mazda, O good created, great Yazata.
Ashem Vohu....

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

© Copyright 1998-2007  PersianDNA  All Rights Reserved.