About us / ClubDNA™ / History / Zoroastrian / Mehrdad™ / News / Blog / MyDNA™ / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

Hoshbam (*Prayer at Dawn)

 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

 
AVESTAN ENGLISH
1. atha imă vacô dreńjayôish ýôi anghen vârethrakhnyôtememca baęshazyôtememca, pańca ahuna vairya frasrâvayôish,
ýathâ ahű vairyô...(5).
ahunem vairîm tanűm pâiti,
ýathâ ahű vairyô....
kęm-nâ mazdâ ... nemascâ ýâ ârmaitish îzhâcâ.
ashem vohű....
ýathâ ahű vairyô...(21).
ashem vohű...(12).

 

 
1. Then thou shalt say those victorious, most healing words; thou shalt chant the Ahunwar five times:
Yatha ahu vairyo... (5).
The Ahunwar protects the body....
Kem na Mazda: "What protector hast thou given..."
Ashem vohu....
Yatha Ahu Vairyo...(21).
Ashem vohu...(12)

 
2. nemase-tę (hôsh-bâmî)(3).
aętat dim vîspanăm mazishtem dazdyâi ahűmca ratűmca ýim ahurem mazdăm snathâi angrahe mainyęush drvatô snathâi aęshmahe xrvîm-draosh snathâi mâzainyanăm daęvanăm snathâi vîspanăm daęvanăm varenyanămca drvatăm.

(vâzh bę guft,)
(shkasta ganâmainyô âharman br lęânat sat hazâr bâr.)

 
  2. Homage to you, O Dawn (3).

(Y27.1-2:)

This is to render Him who is of all the greatest, our lord and master (even) Ahura Mazda. And this to smite the wicked Angra Mainyu, and to smite Aeshma of the bloody spear, and the Mazainya Daevas, and to smite all the wicked Varenya Daevas.
 
3. fradathâi ahurahe mazdĺ raęvatô hvarenanguhatô fradathâi ameshanăm speńtanăm fradathâi tishtryehe stârô raęvatô hvarenanguhatô fradathâi narsh ashaonô fradathâi vîspanăm speńtahe mainyęush dâmanăm ashaonăm.
ýathâ ahű vairyô...(2).
  3. And this is to further Ahura Mazda, the resplendent, the glorious, to further the Bountiful Immortals, and the influences of the star Tishtrya, the resplendent, the glorious, (and) to the furtherance of the holy man, and of all the (bountiful and) holy creatures of the Bounteous Spirit.

(Y52.1-4:)

 
4. vanghuca vanghĺsca âfrînâmi vîspayĺ ashaonô stôish haithyâica bavăithyâica bűshyăithyâica ashîm râsaińtîm darekhô-vârethmanem

mishâcim hvô-aiwishâcim
mishâcim âfrasĺnghaitîm
bareńtîm vîspĺ baęshazĺ
apămca gavămca urvaranămca
taurvayeińtîm vîspĺ tbaęshĺ
daęvanăm mashyânămca
areshyańtăm ahmâica nmânâi
ahmâica nmânahe nmânô-patęe.
vanguhîshca adhĺ vanguhîshca ashayô hupaurvĺ vahehîsh aparĺ râsaińtîsh darekhô- vârethmanô ýatha-nô mazishtĺsca vahishtĺsca sraęshtĺsca ashayô erenavańte.
ameshanăm speńtanăm ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaęca fradathâi ahe nmânahe fradathâi vîspayĺ ashaonô stôish hamistęe vîspayĺ drvatô stôish, stavas ashâ ýę hudĺ ýôi heńtî.
vasasca tű ahura-mazda ushtâca xshaęsha havanăm dâmanăm, vasô âpô vasô urvarĺ vasô vîspa vohű ashacithra xshayamnem ashavanem dâyata axshayamnem drvańtem.
vasô-xshathrô hyât ashava, avasô-xshathrô hyât drvĺ gatô hamistô nizhberetô haca speńtahe mainyęush dâmabyô varatô avasô-xshathrô.
haxshaya azemcit ýô zarathushtrô fratemă nmânanămca vîsămca zańtunămca dah'yunămca ainghĺ daęnayĺ anumatayaęca anuxtayaęca anvarshtayaęca ýâ âhűirish zarathushtrish.
  4. I pray with benedictions for a benefit, and for the good, even for the entire creation of the holy (and the clean); I beseech for them for the (generation which is) now alive, for that which is just coming into life, and for that which shall be hereafter. And (I pray for that) sanctity which leads to prosperity, and which has long afforded shelter, which goes on hand in hand with it, which joins it in its walk, and of itself becoming its close companion as it delivers forth its precepts, bearing every form of healing virtue which comes to us in waters, appertains to cattle, or is found in plants, and overwhelming, all the harmful malice of the Daevas, (and their servants) who might harm this dwelling and its lord, bringing good gifts, and better blessings, given very early, and later (gifts), leading to successes, and for a long time giving shelter. And so the greatest, and the best, and most beautiful benefits of sanctity fall likewise to our lot.
For the sacrifice, homage, propitiation, and the praise of the Bountiful Immortals, for the bringing prosperity to this abode, and for the prosperity of the entire creation of the holy, and the clean, (and as for this, so) for the opposition of the entire evil creation. (And I pray for this) as I praise through Righteousness, I who am beneficent, those who are (likewise of a better mind).

(Y8.5-7:)

May'st Thou, O Ahura Mazda! reign at Thy will, and with a saving rule over Thine own creatures, and render Ye the holy (man) also a sovereign at his will over waters, and over plants, and over all the clean and sacred (creatures) which contain the seed of Righteousness. Strip ye the wicked of all power!
Absolute in power may the holy be, bereft of all free choice the wicked ! Gone (may he be), met as foe, carried out from the creatures of Spenta Mainyu, hemmed in without power over any wish!
----------
I will incite, even I who am Zarathushtra, the heads of the houses, villages, Zantus, and provinces, to the careful following of this Religion which is that of Ahura, and according to Zarathushtra, in their thoughts, their words, and their deeds.

(Y60.11 seq.:)
 
5. ýatha-nô ĺnghăm shyâtô
manĺ vahishtô urvănô
hvâthravaitîsh tanvô heńti
vahishtô anghush âkĺscôit
âhűire mazda jaseńtăm.

>> asha vahishta asha sraęshta daresâma thwâ pairi thwâ jamyama hamem thwâ haxma.
ashem vohű.... <<(3)
ahmâi raęshca .... hazangrem ... jasa-mę ... (kerba mazhd...)
atha jamyât ýatha âfrînâmi.
ashem vohű...!!
  5. In order that our minds may be delighted, and our souls the best, let our bodies be glorified as well, and let them; O Mazda! go likewise openly (unto Heaven) as the best world of the saints as devoted to Ahura, and accompanied by Asha Vahishta (who is Righteousness the Best), and the most beautiful! And may we see Thee, and may we, approaching, come around about Thee, and attain to entire companionship with Thee!
Ashem Vohu...(3).
Bestow on him riches...
Ashem Vohu...!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

© Copyright 1998-2007  PersianDNA  All Rights Reserved.