About us / ClubDNA™ / History / Zoroastrian / Mehrdad™ / News / Blog / MyDNA™ / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

Siroza 1 (*Dedications for the thirty days of the month)

 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

 
AVESTAN
1. ahurahe mazdĺ raęvatô hvarenanguhatô ameshanăm speńtanăm.


2. vanghave mananghe âxshtôish hăm-vaińtyĺ taredhâtô anyâish dâmăn âsnahe xrathwô mazdadhâtahe gaoshô-srűtahe xrathwô mazdadhâtahe.


3. ashahe vahishtahe sraęshtahe airyamanô ishyehe sűrahe mazdadhâtahe saokayĺ vanghuyĺ vouru-dôithrayĺ mazdadhâtayĺ ashaonyĺ.


4. xshathrahe vairyehe ayôxshustahe marezhdikâi thrâyô-drikhaove.


5. speńtayĺ vanghuyĺ ârmatôish râtayĺ vanghuyĺ vouru-dôithrayĺ mazdadhâtayĺ ashaonyĺ.


6. haurvatâtô rathwô ýâiryayĺsca hushitôish saredhaęibyô ashahe ratubyô.


7. ameretatâtô rathwô fshaonibya văthwâbya aspinibya ýaonibya gaokerenahe sűrahe mazdadhâtahe,
(hâwan gâh:)
mithrahe vouru-gaoyaoitôish râmanasca hvâstrahe,
(rapithwin gâh:)
ashahe vahishtahe âthrasca ahurahe mazdĺ,
(uzîrin gâh:)
berezatô ahurahe nafedhrô apăm apasca mazdadhâtayĺ,
(aiwisrűthrim gâh:)
ashâunăm fravashinăm khenănămca vîrô-văthwanăm ýâiryayĺsca hushitôish amaheca hutâshtahe huraodhahe verethrakhnaheca ahuradhâtahe vanaińtyĺsca uparatâtô,
(ushahin gâh:)
sraoshahe ashyehe ashivatô verethrâjanô frâdat-gaęthahe rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat-gaęthayĺ varedat- gaęthayĺ.


8. dathushô ahurahe mazdĺ raęvatô hvarenanguhatô ameshanăm speńtanăm.


9. âthrô ahurahe mazdĺ puthra hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe airyanăm hvarenô mazdadhâtanăm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe, âthrô ahurahe mazdĺ puthra kavôish haosravanghahe varôish haosravanghahe asnvańtahe garôish mazdadhâtahe caęcastahe varôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe, âthrô ahurahe mazdĺ puthra raęvańtahe garôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe, âthrô ahurahe mazdĺ puthra âtarsh speńta rathaęshtâra ýazata pouru-hvarenangha ýazata pouru-baęshaza, âthrô ahurahe mazdĺ puthra mat vîspaęibyô âterebyô xshathrô-nafedhrô nairyô-sanghahe ýazatahe.


10. apăm vanguhînăm mazdadhâtanăm areduyĺ âpô anâhitayĺ ashaonyĺ vîspanămca apăm mazdadhâtanăm vîspanămca urvaranăm mazdadhâtanăm.


11. hvarexshaętahe ameshahe raęvahe aurvat-aspahe.


12. mĺnghahe gaocithrahe gęushca aęvô-dâtayĺ gęushca pouru-saredhayĺ.


13. tishtrehe stârô raęvatô hvarenanguhatô satavaęsahe frâpahe sűrahe mazdadhâtahe stârăm afshcithranăm zemascithranăm urvarô-cithranăm mazdadhâtanăm vanańtô stârô mazdadhâtahe aoe stârô ýôi haptôirińga mazdadhâta hvarenanghuńta baęshazya.


14. gęush tashne gęush urune drvâspayĺ sűrayĺ mazdadhâtayĺ ashaonyĺ.


15. dathushô ahurahe mazdĺ raęvatô hvarenanguhatô ameshanăm speńtanăm.


16. mithrahe vouru-gaoyaoitôish hazangrô-gaoshahe baęvare-cashmanô aoxtô-nâmanô ýazatahe râmanô hvâstrahe.


17. sraoshahe ashyehe taxmahe tanu-măthrahe darshi-draosh âhűiryehe.


18. rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat- gaęthayĺ varedat-gaęthayĺ erezhuxdhahe vacanghô ýat frâdat-gaęthahe.


19. ashâunăm fravashinăm ukhranăm ukhranăm aiwithűranăm.


20. amahe hutâshtahe huraodhahe verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaińtyĺsca uparatâtô.


21. râmanô hvâstrahe vayaosh uparô-kairyehe taredhâtô anyâish dâmăn aętat tę vayô ýat tę asti speńtô-mainyaom, thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe zrvânahe darekhô-hvadhâtahe.


22. vâtahe hudhĺnghahe adharahe uparahe fratarahe pascăithyehe nairyayĺ hăm-varetôish.


23. dathushô ahurahe mazdĺ raęvatô hvarenanguhatô ameshanăm speńtanăm.


24. razishtayĺ cistayĺ mazdadhâtayĺ ashaonyĺ daęnayĺ vanghuyĺ mâzdayasnôish.


25. ashôish vanghuyĺ cistôish vanghuyĺ erethę vanghuyĺ rasăstâtô vanghuyĺ hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe pâreńdyĺ raorathayĺ airyanăm hvarenô mazdadhâtanăm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe ahvaretaheca hvarenanghô mazdadhâtahe zarathushtraheca hvarenanghô mazdadhâtahe.


26. arshtâtô frâdat-gaęthahe garôish ushi-darenahe mazdadhâtahe asha-hvâthrahe.


27. ashnô berezatô sűrahe vahishtahe anghęush ashaonăm raocanghô vîspô-hvâthrô.


28. zemô hudhĺnghô ýazatahe imĺ asĺ imĺ shôithrĺ garôish ushi-darenahe mazdadhâtahe asha-hvâthrahe vîspaęshămca gairinăm asha-hvâthranăm pouru-hvâthranăm mazdadhâtanăm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe ahvaretaheca hvarenanghô mazdadhâtahe.


29. măthrahe speńtahe ashaonô verezyanghahe dâtahe vîdaęvahe dâtahe zarathushtrôish darekhayĺ upayanayĺ daęnayĺ vanghuyĺ mâzdayasnôish zarazdâtôish măthrahe speńtahe ushi-darethrem daęnayĺ mâzdayasnôish vaędhîm măthrahe speńtahe âsnahe xrathwô mazdadhâtahe gaoshô-srűtahe xrathwô mazdadhâtahe.


30. anakhranăm raocanghăm hvadhâtanăm raoxshnahe garô-nmânahe misvânahe gâtvahe hvadhâtahe cinvat-peretűm mazdadhâtăm, berezatô ahurahe nafedhrô apăm aspasca mazdadhâtayĺ haomahe ashavazanghô dahmayĺ vanghuyĺ âfritôish ukhrâi dâmôish upamanâi, vîspaęshăm ýazatanăm ashaonăm mainyavanăm gaęthyanăm ashâunăm fravashinăm ukhranăm aiwithűranăm paoiryô-tkaęshanăm fravashinăm nabânazdishtanăm fravashinăm aoxtô-nâmanô ýazatahe!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

© Copyright 1998-2007  PersianDNA  All Rights Reserved.