About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 10. [Hom Yasht]

 1. vish apm idha patetu v davngh v davay, vanghush sraosh mitayatu ashish vanguhi idha mithnatu ashish vanguhi rmyat idha upa imat nmnem at hiri at haomahe ashavazangh.

 2. frataremcit t havanem vaca upa-staomi huxratv sush hageurvayeiti, uparemcit t havanem vaca upa-staomi huxratv ahmi nikhne narsh aojangha.

 3. staomi makhemca vremca -t kehrpem vaxshayat barshnush paiti gairinm, staomi garay berezat athra haoma urrudhusha.

 4. staomi zm perethwm pathanm verezyanghvm hvparm barethrm t haoma ashum, staomi zem atha raodhahe hubaoidhish aurv carnem uta mazd huruthma, haoma raose gara paiti uta frdhasha vishpatha haithmca ashahe x ahi.

 5. varedhayanguha (rsp,) mana vaca vspsca paiti varshajsh vspsca paiti frasparekh vspsca paiti fravxsh. (vispsca ... fravxsh (2)!)

 6. (zt,) haom uxshyeiti stavan, atha n dim staoiti verethrajstar bavaiti, nitemacit haoma hitish nitemacit haoma stitish nitemacit haoma hvareitish hazangrakhnyi asti davanm.

 7. nasyeiti hathra frkeresta ahmat haca nmnt hitish athra bdha upzaiti athra bdha upastaoiti haomahe bashazyehe cithrem dasvare bashazem ahe vse uta mathanem.

 8. vspe z any maidhyngh ashma hacite xrvm-drv at h haomahe madh asha hacaite urvsmana, rejaiti haomahe madh, atha puthrem taurunem haomem vadata mashy fr by tanuby haom vsite bashazi.

 9. haoma dazdi-m bashazanm by ahi bashazadh, haoma dazdi-m vrethrakhninm by ahi verethra-taurv, fr-t vsi urvath staota, urvathem staotrem vanghanghem dadh aoxta ahur mazd atha ashem at vahishtem!

 10. aurvatem thw dmidhtem bakh tatashat hvp, aurvatem thw dmidhtem bakh nidathat hvp haraithy paiti barezay.

 11. at thw athra speta fradaxshta merekha vzhvaca vbaren avi ishata upiri-sana avi stara star-sra avi kusrdha kusr-patdha avi pawrna vishpatha avi spita-gaona gairi.

 12. at hva paurvathva pouru-saredh vraodhahe haom gaoma zairi-gaon, -t bashaza irrathare vanghush manangh mayby, at m ahe dushsanghahe parca vapaya man, at ahe man man m dushsangh hishtaite!

 13. nem haomi at kerenaoiti drikhaosh havat-mas man atha ravastemahecit, nem haomi at kerenaoiti drikhaosh havat-mas man at usnm aiti vadhya, pourunarem tm kerenshi spainyanghem cistivastarem ase-t bdha haoma zire gava iristahe baxshaite.

 14. m-m atha gush drafsh sit vrema caire, frasha frayatu t madh verezyanguhngh jasetu, pairi-t haoma ashum ashavz dadhmi imm tanm m vanaite huraodha!

 15. avangherezmi janyaosh nm mairyay evt-xaredhay mainyeiti davayeiti thravanemca haomemca h dapta apanasyeiti, tat at haomahe draon nigngheti nishhadhaiti nit tm thrav-puthrm nadha dasti huputhrm!

 16. pacanm ahmi pacanm nit ahmi, humatahe ahmi dushmatahe nit ahmi, hxtahe ahmi duzhxtahe nit ahmi, hvarshtahe ahmi duzhvarshtahe nit ahmi, sraoshahe ahmi asrushtish nit ahmi, ashaon ahmi drvat nit ahmi atcit ahmt atha apemem maniv anghat nivitish!

 17. at aoxta zarathushtr, nem haomi mazdadhti, vanghush haom mazdadht, nem haomi, vspe haoma upastaomi atcit barshnushva gairinm atcit jfnushva raonm acit zahu deretngh jaininm upadarezhu, erezatana haca tashta zarananem aoi taxshe, m-t nre zemi paiti itha ravat arejahe!

 18. imse-t haoma gth im heti staomy im heti ccashn ime heti arshuxdha vc dsmainish vrethrakhnish paiti-bishish bashazya.

 19. imse tmcit mvya, frasha frayatu t madh raoxshna frayatu t madh, rejy vazaiti madh vrethrakhnish hetem staoite hathra ana gthwya vaca,

 20. gave nem gave nem gave uxdhem gave verethrem gave hvarethem gave vastrem, gav verezytm tm n hvarethi fshuy!

 21. haomem zirm berezatem azamaide, haomem frshmm frdat-gathem azamaide, haomem draoshem azamaide, vspe haoma azamaide, zarathushtrahe spitmahe idha ashaon ashmca fravashmca azamaide. engh htm at esn pait ... !!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.