About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 11. [Hom Yasht]

(zt u rsp,)

 1. thry haithm ashavan frivacangh zavaiti gushca aspasca haomasca, gush zaotrem zavaiti, uta buy afrazaitish uta dush-srav hacimn mm hvstm nit baxshahe, at mm tm fshaonayehe niry v puthrahe v haoy v marshuy.

 2. asp bshrem zavaiti, m buy aurvatm xta m aurvatm aiwishasta m aurvatm nithaxta mm zvare nit jaidhyehi pourumaiti hajamaine pouru-naray karshuy.

 3. haom hvshrem zavaiti, uta buy afrazaitish uta dush-srav hacimn mm aiwishhutem drayehi atha tym pesh-srem, nava ahmi pesh-sr azem haom ashava draosh!

 4. us-m pita haomi draon frrenaot ahur mazd ashava hanguharene mat-hizv hymca dithrem.

 5. mm tat draon zint v trefyt v apa v siti at m dathat ahur mazd ashava hanguharene mat-hizv hymca dithrem,

 6. nit ahmi nmne znite thrava nadha rathasht nadha vstry fshuys, at ahmi nmne zayte dahakca mrakca pouru-saredha varshnca.

 7. thwshem gush frthweres tacishti haomi draon, m-thw haom badayt atha mairm badayat im tirm frangrasynem madheme thrishve aingh zem pairishhvaxtem ayanghahe!

 8. at aoxta zarathushtr, nem haomi mazdadhti, vanghush haom mazdadht, nem haomi!

 9. (rsp,) n av at t uy thryidyi trahe madidyi xshvdem haptzhdyi nava dasme i v athma! (zt,)

 10. pairi-t haoma ashum ashavz dadhmi imm tanm m vanaite huraodha thwaxshi haomi madhi havanguhi ashavasti, pairi-m tmcit day haoma ashava draosha vahishtem ahm ashaonm raocanghem vsp-hvthrem!

 11. ashem voh vahishtem ast ... (3). (rsp,) ashem voh ... (2 u 2 u 2)!

 12. (zt,) ashem voh vahishtem ast ... (4). ath ah vairy ath ratush ashtct hac ... (2). vasasca t ahura-mazda ushtca xshasha havanm dmanm, vas p vas urvar vas vspa voh ashacithra xshayamnem ashavanem dyata axshayamnem drvatem.

 13. vas-xshathr hyt ashava, avas-xshathr hyt drv gat hamist nizhberet haca spetahe mainyush dmaby varat avas-xshathr.

 14. haxshaya azemcit zarathushtr fratem nmnanmca vsmca zatunmca dah'yunmca aingh danay anumatayaca anuxtayaca anvarshtayaca hirish zarathushtrish.

 15. (rsp,) ravasca hvthremca frnmi vspay ashaon stish, zasca duzhthremca frnmi vspay drvat stish!

 16. ashem voh vahishtem ast ... (3). fravarne mazdayasn zarathushtrish vdav ahura-tkash, hvane ashaone ashahe rathwe asnica vahmica xshnaothrica frasastayaca, svanghe vsyica ashaone ashahe rathwe asnica vahmica xshnaothrica frasastayaca, rathwm ayaranmca asnyanmca mhyanmca iryanmca saredhanmca asnica vahmica xshnaothrica (rsp,) frasastayaca. (zt,) ath ah vairy zaot fr-m mrt, (rsp,) ath ah vairy zaot fr-m mrt, (zt,) ath ratush ashtct haca fr ashava vdhv mraot!

 17. (zt u rsp,) frastuy humatibyasc hxtibyasc hvarshtibyasc mthwibyasc vaxedhwibyasc varshtvibyasc, aibigairy daith vsp humatc hxtc hvarshtc, paitiricy daith vsp dushmatc duzhxtc duzhvarshtc.

 18. fer v rh amesh spet asnemc vahmemc fer manangh fer vacangh fer shyaothan fer anghuy fer tanvasct hvah'y ushtanem.

 19. staom ashem, ashem voh vahishtem ast usht ast usht ahmi hyat ashi vahishti ashem (3)!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.