About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 18.

(zt u rsp,)

  1. ashem voh vahishtem ast ... (3)! did mi gm tash apasc urvarsc amerett haurvt spnisht mainy mazd tevsh utayit manangh voh sngh!

  2. spet mainy vahishtc manangh hac asht shyaothanc vacanghc ahmi dn haurvt amerett mazd xshathr rmait ahur. (spet mainy ... rmait ahur (2).)

  3. (zt,) ahy manyush spnishtahy vahishtem hizv uxdhish vanghush en manangh rmatish zastiby shyaothan verezyat y cist, hv pt ashahy mazd.

  4. ahy manyush tvm ah t spet ahmi gm rny-skeretm hm-tashat at hi vstri rm- d rmaitm hyat hm voh mazd hme-frasht manangh.

  5. ahmt manyush rreshyeit dregvat mazd spett nit ath ashun kasushct n ashun kth anghat isvct hs paraosh ak dregvit.

  6. tc spet mainy mazd ahur ashun cish -z cc vahisht hanare thwahmt zaosht dregv baxshait ahy shyaothanish akt shys manangh.

  7. t d spet mainy mazd ahur thr vanghu vditm rniby rmatish debzangh ashah'yc h-z poursh ishet vurit!

  8. (rsp,) spet mainy vahishtc manangh hac asht shyaothanc vacanghc ahmi dn haurvt amerett mazd xshathr rmait ahur (2). ashem voh vahishtem ast ... (3). spet-mainym hitm azamaide. engh htm at esn pait ... !

  9. ath ah vairy ath ratush ashtct hac ... (4). ashem voh vahishtem ast ... (3). ahunem vairm azamaide, ashem vahishtem srashtem ameshem spetem azamaide. engh htm at esn pait ... !!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.