About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 28. [Ahunavaiti Gatha]

(zt u rsp,)

nm man nm vac nm shyaothnem ashaon zarathushtrahe, fer amesh spet gth gurvin! nem v gth ashaonsh,

 1. ahy s nemangh ustnazast rafedhrahy manyush mazd pourvm spetahy ash vspg shyaothan vanghush xratm manangh xshnevsh gushc urvnem (2).

 2. (zt,) v mazd ahur pair-jasi voh manangh maiby dvi ahv astvatasc hyatc manangh yapt asht hac ish rapat daidt hvthr.

 3. v ash ufyn manasc voh apaourvm mazdmc ahurem aiby xshathremc akhzhaonvamnem varedait rmaitish -mi rafedhri zavg jasat.

 4. urvnem m gair voh dad hathr manangh ashshc shyaothananm vdush mazd ahurahy avat isi tavc avat xsi ash ashahy.

 5. ash kat thw daresn manasc voh vademn gtmc ahuri sevshti seraoshem mazdi an mthr mazishtem vurimaid xrafstr hizv.

 6. voh gaid manangh did ash- d daregy ereshvish t uxdhish mazd zarathushtri aojghvat rafen ahmaibyc ahur daibishvat dvash taurvaym.

 7. did ash tm ashm vanghush yapt manangh did t rmait vshtspi shem maibyc dst mazd xshayc v mthr srevm rd.

 8. vahishtem thw vahisht m ash vahisht hazaoshem ahurem s vunush nari ferashaoshtri maibyc aibyasc t rnghanghi vspi av vanghush manangh.

 9. anish v nit ahur mazd ashemc nish zaranam manasc hyat vahishtem i v ithem dasem sttm, zhm zevshtyngh sh xshathremc savanghm.

 10. at g ashatc vist vanghushc dthg manangh erethwg mazd ahur aiby peren panish kmem, at v xshmaiby asn vad hvaraithy vaity srav.

 11. ish ashem nipngh manasc voh avatit tvm mazd ahur fr-m ssh thwahmt vaocangh manyush hac thw engh ish anghush pouruy bavat!

 12. (zt u rsp,) ahy s ... gushc urvnem (2). ath ah vairy ... (4). ashem voh ... (3). ahysm hitm azamaide. engh htm at esn pait vangh mazd ahur vath asht hac nghmc tsc tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.