About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 30. [Ahunavaiti Gatha]

(zt,)

 1. at t vaxshy ishet mazdth hyatct vdush staotc ahuri esnyc vanghush manangh humzdr ash ec raocbsh daresat urvz.

 2. sraot gushish vahisht avanat sc manangh varen vcithahy narm narem hvah'yi tanuy par maz ngh ahmi n sazdyi baodat pait.

 3. at t mainy pouruy m hvafen asrvtem manahic vacahic shyaothani h vahy akemc sc hudngh eresh vshyt nit duzhdngh.

 4. atc hyat t hm mainy jasatem paourvm dazd gamc ajyitmc athc anghat apmem anghush acisht dregvatm at ashun vahishtem man.

 5. ay maniv varat dregv acisht verezy ashem mainyush spnisht xraozhdishtg asn vast ac xshnaoshen ahurem haithyish shyaothanish fraoret mazdm.

 6. ay nit eresh vshyt davcin hyat sh -debaom peresmang up-jasat hyat verent acishtem man, at ashemem hdvret bnayen ahm maretn.

 7. ahmic xshathr jasat manangh voh ashc d at kehrpm utayitsh dadt rmaitish nm ashm ti anghat ath ayangh dnish pouruy.

 8. atc ad ashm kan jamait ananghm at mazd taiby xshathrem voh manangh vivdit aiby sast ahur i ashi daden zastay drujem.

 9. atc ti vam h'ym i m ferashm kerenun ahm, mazdsc ahurngh -myastr baran ashc hyat hathr man bavat athr cistish anghat math.

 10. ad-z av drj av bavait sked spayathrahy at asisht aojat -hushitish vanghush manangh mazd ashah'yc i zazet vanghu sravah.

 11. hyat t urvt sashath mazd dadt mashyngh hvtic neit hyatc daregm dregvdeby rash savac ashavaby at aip tish anghait usht!

 12. (zt u rsp,) ahy s ... gushc urvnem (2). ath ah vairy ... (4). ashem voh ... (3). at-tvaxshym hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.