About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 31. [Ahunavaiti Gatha]

(zt,)

 1. t v urvt maret agusht vac sghmah aiby i urvtish drj ashahy gath vmerecait atct aiby vahisht i zarazd anghen mazdi.

 2. ez ish nit urvn adv aib-deresht vah'y at v vspg yi ath ratm ahur vad mazd ay say asht hac jvmah.

 3. m d mainy athrc ashc cish rniby xshntem d hyat urvatem cazdnghvadeby tat n mazd vdvani vaoc hizv thwahy ngh jvat vspg vuray.

 4. ad ashem zevm anghen mazdsc ahurngh ashic rmait vahisht ishas manangh maiby xshathrem aojghvat ehy vered vanam drujem.

 5. tat mi vcidyi vaoc hyat mi ash dt vahy vduy voh manangh mc daidyi ehy-m ereshish tct mazd ahur nit v anghat anghait v.

 6. ahmi anghat vahishtem mi vdv vaoct haithm mthrem im haurvatt ashahy amerettasc, mazdi avat xshathrem hyat hi voh vaxshat manangh.

 7. ast mat pouruy raocbsh rithwen hvthr hv xrathw dmish ashem drayat vahishtem man, t mazd mainy uxshy nrmct ahur hm.

 8. at thw mgh pourvm mazd ezm sti manangh vanghush patarm manangh hyat thw hm cashmain hgrabem haithm ashahy dmm anghush ahurem shyaothanash.

 9. thwi as rmaitsh thw gush tash as xratsh manyush mazd ahur hyat ah'yi dad pathm vstryt v it v nit anghat vstry.

 10. at h ay fravaret vstrm ah'yi fshuyatem ahurem ashavanem vanghush fshghm manangh, nit mazd avstry davscin humeretish baxsht.

 11. hyat n mazd paourvm gathsc tash dansc thw manangh xratshc hyat astvatem dad ushtanem hyat shyaothanc sghsc athr vareng vas dyet.

 12. athr vcem barait mithahvac v ereshvac v d vdv v evdv v ahy zeredc mananghc, nush-haxsh rmaitsh mainy peresit athr math.

 13. fras vshy v mazd peresit tay v kasush anangh mazishtm ayamait bjem t cashmg thwisr hr aib ash aib vanah vsp.

 14. t-thw peres ahur -z it jghatic ishud dadet dthranm hac ashun sc mazd dregvdeby ath t anghen hkeret hyat.

 15. peres avat mainish dregvit xshathrem hunit dush-shyaothani ahur nit jytm hanare vnast vstryehy anangh pasush vratc adrujyat.

 16. peres avat ath hv hudnush demanahy xshathrem shithrahy v dah'yush v ash fradathi asperezat thwvs mazd ahur ad hv anghat -shyaothanasc.

 17. katrm ashav v dregv v verenvait mazy, vdv vdush mraot m evdv aip-dbvayat, zd-n mazd ahur vanghush fradaxsht manangh.

 18. m-cish at v dregvat mthrsc gsht ssnsc, z demnem vsem v shithrem v dah'ym v dt dushitc marakac ath sh szdm snaithish.

 19. gsht mat ashem ahmbish vdv ahur erezhuxdhi vacanghm xshayamn hizv vas thw thr suxr mazd vanghu vdt rnay.

 20. yat ashavanem divamnem hi aparem xshy daregm y temangh dushhvarethm avats vac tm v ahm dregvat shyaothanish hvish dan nashat.

 21. mazd dadt ahur haurvat amerettasc d brish ashah'yc hvpaithyt xshathrahy sar vanghush vazdvar manangh hi mainy shyaothanishc urvath.

 22. cithr hudngh athan vademni manangh voh hv xshathr ashem vacangh shyaothanc hapt hv ti mazd ahur vzisht anghait astish!

 23. (zt u rsp,) ahy s ... gushc urvnem (2). ath ah vairy ... (4). ashem voh ... (3). t-v-urvtm hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.