About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 32. [Ahunavaiti Gatha]

(zt,)

 1. ah'yc hvatush sat ahy vereznem mat airyamn ahy dav mahm mani ahurahy urvzem mazd, thwi dtngh nghm tg dray i v daibishet.

 2. aiby mazd ahur sremn voh manangh xshathrt hac pait-mraot ash hush-hax hvnvt, spetm v rmaitm vanguhm varemaid h-n anghat.

 3. at sh dav vspngh akt manangh st cithrem asc v mash azait drjasc pairimatishc shyaomm aip daibitn ish asrdm bmy haptaith.

 4. t sht frammath mashy acisht dat vaxshet dav-zusht vanghush szhdyamn manangh mazd ahurahy xratush nasyat ashatc.

 5. t debenaot mashm hujytish amerettasc hyat v ak manangh g davg akasc mainyush ak shyaothanem vacangh fracinas dregvatem xshay.

 6. pour-an nxsht ish srvahyeit ez tish ath d vist ht-marn vahisht manangh ahur thwahm v mazd xshathri ashic sgh vdm.

 7. ashm ananghm nact vdv aoji hdry jy sghait ish srv hvan ayangh ashm t ahur irixtem mazd vadisht ah.

 8. ashm ananghm vvanghush srv imasct mashyg cixshnush ahmkg gush bag hvremn ashmct ahm thwahm mazd vcithi aip.

 9. dush-sastish srav mredat hv jytush sghanish xratm ap m shtm apayat berexdhm hitm vanghush manangh t uxdh manyush mahy mazd ashic shmaiby gerez.

 10. hv m-n srav mredat acishtem vanangh aoged gm ashiby hvarec asc dthg dregvat dadt asc vstr vvpat asc vadar vizhdat ashun.

 11. tact m mreden jytm i dregvat mazibsh cikiteresh anguhshc anghvasc apayeit raxenangh vadem i vahishtt ashun mazd rreshyn manangh.

 12. rnghayen sravangh vahishtt shyaothant maretn aiby mazd ak mraot i gush mreden urvxsh-uxt jytm ish gerhm asht varat karap xshathremc shanm drujem.

 13. xshathr gerhm hshasat acishtahy demn manangh anghush maraxtr ahy ac mazd jgerezat km thwahy mthrn dtm -sh pt darest ashahy.

 14. ahy gerhm -hithi n kvayasct xratsh n dadat varec hc fraidiv hyat vst dregvatem av hyatc gush jaidyi mrao draoshem saocayat av.

 15. anish v-nns karaptsc kevtsc d avish aib g dait nit jytush xshayamng vas ti by bairyt vanghush -demn manangh.

 16. hamm tat vahishtct ushuruy syasct dahmahy xshays mazd ahur ehy-m aithshct dvath hyat anangh dregvat en ishyg anghay!

 17. (zt u rsp,) ahy s ... gushc urvnem (2). ath ah vairy ... (4). ashem voh ... (3). hvatumaithym hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.