About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 34. [Ahunavaiti Gatha]

(zt,)

 1. shyaothan vacangh asn ameretattem ashemc taiby dngh mazd xshathremc haurvatt ashm ti ahur hm pourutemish dast.

 2. atc -ti manangh mainyushc vanghush vsp dt spetah'yc neresh shyaothan ehy urv ash hacait pairigath xshmvat vahm mazd garbsh sttm.

 3. at ti myazdem ahur nemangh ashic dm gath vsp -xshathri voh thraosht manangh ri-z hudngh vspish mazd xshmvas sav.

 4. at ti trm ahur aojnghvatem ash usmah asshtm mavatem sti rapat cithr-avanghem at mazd daibishyat zastishtish deresht-ananghem.

 5. kat v xshathrem k shtsh shyaothani mazd ath v hahm ash voh manangh thryidyi drigm shmkem par-v vspish par vaoxem davishc xrafstrish mashyishc.

 6. ez ath st haithm mazd ash voh manangh at tat mi daxshtem dt ahy anghush vsp math ath v azemnasc urvidy stavas ayen pait.

 7. kuthr ti aredr mazd i vanghush vaden manangh sghsh raxen aspct sdrct caxray usheur nacm tm anym shmat vad ash ath-n thrzdm.

 8. tish z-n shyaothanish byet ash as pair pouruby ithyej hyat as aojy nidynghem thwahy mazd st urvtahy d i nit ashem mainyat aiby dir voh as man.

 9. i spetm rmaitm thwahy mazd berexdhm vdush dush-shyaothan avazazat vanghush evist manangh aiby mash ash syazdat avat ahmat aurun xrafstr.

 10. ahy vanghush manangh shyaothan vaocat gerebm huxratush spetmc rmaitm dmm vdv hithm ashahy tc vsp ahur thwahm mazd xshathri vyathr.

 11. at ti ub haurvsc hvarethi ameretatsc vanghush xshathr manangh ash mat rmaitish vaxsht utayit tevsh tish mazd vdvashm thwi ah.

 12. kat ti rzar kat vash kat v stt kat v asnahy sridyi mazd frvaoc v vdyt ashsh rshnm ssh-n ash path vanghush hvatg manangh.

 13. tm advnem ahur m mi mraosh vanghush manangh dan saoshyatm h-karet ashct urvxshat hyat civisht hudby mzhdem mazd ehy t dathrem.

 14. tat z mazd vairm astvait ushtni dt vanghush shyaothan manangh i z gush verezn azy xshmkm hucistm ahur xratush ash frd verezn.

 15. mazd at mi vahisht sravsc shyaothanc vaoc t-t voh manangh ashc ishudem stt xshmk xshathr ahur ferashm vasn haithym d ahm (4)!

 16. (zt u rsp,) ahy s ... gushc urvnem (2). ath ah vairy ... (4). ashem voh ... (3). -shyaothanm hitm azamaide. ahunavaitm gthm ashaonm ashahe ratm azamaide, d ahunavaity gthay hadt azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.