About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 41. [Yasna Haptanghaiti]

  1. stt gar vahmg ahuri mazdi ashic vahishti dademahic cshmahic c vadayamah.

  2. voh xshathrem ti mazd ahur apam vsp av, huxshathrast-n n-v nir-v xshat uby anghv htm hudstem.

  3. humm thw zhm azatem ashanghcim dademaid, ath t-n gayasc astetsc h'y uby anghv htm hudstem. (humm thw zhm ... hudstem (2).)

  4. hanamc zamc mazd ahur thwahm rafenah daregyu ashc thw mavatasc buyam, rapishc t-n daregemc ushtc htm hudstem.

  5. thwi staotarasc mthranasc ahuramazd aogemadac usmahic vsmadac, hyat mzhdem mavathem fradadth danby mazd ahur, (thwi staotarasc ... mazd ahur (2),)

  6. ahy hv-n did ahmic ahuy manah'yic tat ahy tat up-jamym tavac sarem ashah'yc vspi av.

  7. engh htm ... tsc azamaide (2). humatanm ... vohunm mah (2). (rsp,) ath ah vairy ... (4). ashem voh ... (3).

  8. asnem srem haptanghitm ashavanem ashahe ratm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.