About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 43. [Ushtavaiti Gatha]

(zt u rsp,) nem v gth ashaonsh,

 1. usht ahmi ahmi usht kahmict vas-xshays mazd dyt ahur utayit tevshm gat ti vasem ashem deredyi tat mi d rmait ry ashsh vanghush gam manangh (2). (zt,)

 2. atc ahmi vspanm vahishtem hvthry n hvthrem daidt thw ccthw spnisht mainy mazd d ash vanghush my manangh vsp ayr daregjytish urvdangh.

 3. at hv vanghush vahy n aib- jamyt n erezsh savangh path sshit ahy anghush astvat mananghasc haithyg stsh g -shat ahur aredr thwvs huztushe spet mazd. d

 4. at thw mghi taxmemc spetem mazd hyat t zast -t hafsh av d ashsh dregvit ashunac thwahy garem thr ash-aojangh hyat mi vanghush haz jimat manangh!

 5. spetem at thw mazd mgh ahur hyat thw anghush zthi daresem paourvm hyat d shyaothan mzhdavn c uxdh akm aki vanguhm ashm vanghaov thw hunar dmish urvas apm.

 6. ahm spet thw mainy urvas jas mazd xshathr ahm voh manangh ehy shyaothanish gath ash frdet aiby ratsh sghait rmaitish thwahy xratush m nacish dbayeit!

 7. spetem at thw mazd mgh ahur hyat m voh pair-jasat manangh peresatc m, cish ah kahy ah kath ayr daxshr ferasayi dsh aib thwh gathh tanushic.

 8. at hi aoj zarathushtr paourvm haithy dvash hyat isy dregvit at ashun rafen h'ym aojghvat hyat bshtsh vasase xshathrahy dy avat thw mazd stum ufyc!

 9. spetem at thw mazd mgh ahur hyat m voh pair-jasat manangh ahy ferasm kahmi vvduy vash at thwahmi thr rtm nemangh ashahy-m avat isi manyi.

 10. at t mi dish ashem hyat m zaozaom rmait hacimn t rem peresc n ti hm parsht parshtm z thw athan tat mavatm d hyat thw xshaysh ashem dyt mavatem!

 11. spetem at thw mazd mgh ahur hyat m voh pair-jasat manangh hyat xshm uxdhish ddaingh paourvm sdr-mi ss mashyash zarazditish tat verezyeidyi hyat mi mraot vahishtem.

 12. hyatc mi mraosh ashem jas frxshnen at t-mi nit asrusht pairyaokhzh uzeredyi par hyat mi -jimat seraosh ash mz-ray hacimn v ashsh rniby savi vdyt!

 13. spetem at thw mazd mgh ahur hyat m voh pair-jasat manangh areth vizdyi kmahy tm mi dt daregahy ush m v nacsh dresht it vairy stish thwahm xshathri vc.

 14. hyat n fryi vadamn isv daidt maiby mazd tav rafen frxshnenem hyat thw xshathr asht hac frsht uzereidyi azm saredan sghahy mat tish vspish i-ti mthr maret!

 15. spetem at thw mazd mgh ahur hyat m voh pair-jasat manangh daxshat ushyi tushn maitish vahisht nit n poursh dregvat h'yt cixshnush at ti vspg agrg ashun dar.

 16. at ahur hv mainym zarathushtr veret mazd ast cishc spnisht astvat ashem h'yt ushtn aojghvat hvg daresi xshathri h'yt rmaitish ashm shyaothanish voh daidt manangh!

 17. (zt u rsp,) usht ahmi ... gam manangh (2). ashem voh ... (3). ushtvaitm hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.