About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 44. [Ushtavaiti Gatha]

(zt,)

 1. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, nemangh ath nem xshmvat mazd fryi thwvs sah'yt mavait at n ash fry dazdyi hkuren ath-n voh jimat manangh.

 2. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kath anghush vahishtahy paourvm kth sidyi - paitisht hv z ash spet irixtem vspiby hr mainy ahmbish urvath mazd.

 3. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kasn zth pat ashahy pouruy kasn hvg starmc dt advnem k m uxshyeit nerefsait thwat tct mazd vasem anyc vduy.

 4. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kasn deret zmc ad nabsc avapastish k ap urvarsc k vti dvnmaibyasc aoget s kasn vanghush mazd dmish manangh.

 5. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, k hvp raocsc dt temsc k hvp hvafnemc dt zamc k ush arm-pithw xshapc manaothrsh cazdghvatem arethahy.

 6. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur fravaxshy ez t ath haithy, ashem shyaothanish debzait rmaitish taiby xshathrem voh cinas manangh kaiby azm rny-skeretm gm tash.

 7. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, k berexdhm tsht xshathr mat rmaitm k uzemm cret vynay puthrem pithr azm tish thw fraxshn avm mazd spet mainy vspanm dtrem.

 8. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur medaidyi -ti mazd dishtish d c voh uxdh frash manangh c ash anghush arm vadyi k-m urv voh urvshat gemat t.

 9. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kath-mi m aosh danm aosh dn m hudnush paitishe sah'yt xshathrahy ereshv xshathr thwvs asshtsh mazd hademi ash vohuc shys manangh.

 10. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur tm danm htm vahisht -mi gath ash frdit hacmn rmatish uxdhish shyaothan eresh daidyat mah'y cistish thw shtsh usn mazd.

 11. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kath tg- vjmyt rmaitish aiby mazd thwi vashyet dan azm ti ish pouruy fravivd vspg anyg manyush spasy dvashangh.

 12. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, k ashav ish peresi dregv v katrm agr v hv v agr -m dregv thw sav pait-eret cyanghat hv nit aym agr manyet.

 13. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kath drujem nsh ahmat nsh nshm tg- av i asrushtish perenngh nit ashahy dvyeit hacmn nit frasay vanghush cxnar manangh.

 14. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kath ashi drujm dym zastay n hm merzhdyi thwahy mthrish sghahy mavaitm sinm dvi dregvas d -sh dvafshg mazd ansh stsc.

 15. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, ez ahy ash pi mat xshayeh hyat hm spd anaocangh jamat avish urvtish -t mazd dderezh kuthr ay kahmi vananm dad.

 16. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, k verethrem-j thw pi sgh i het cithr mi dm ahmbish ratm czhd at hi voh seraosh jat manangh mazd ahmi ahmi vash kahmict.

 17. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kath mazd zarem carn hac xshmat sketm xshmkm hyatc mi h'yt vxsh ash sari bzhdyi haurvt amerett av mthr rthem asht hac.

 18. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, kath ash tat mzhdem hann das asp arshnavaitsh ushtremc hyat mi mazd apivait haurvt amerett ath h taiby dngh.

 19. tat thw peres eresh-mi vaoc ahur, astat mzhdem hanet nit dit -t ahmi erezhuxdh n dit k-tm ahy mainish anghat pouruy vdv avm -m anghat apm.

 20. cithen mazd huxshathr dav nghar at t peres i pishyeit aiby km ish gm karap usixshc ashemi dt c kav nmn urdyat nit hm mzn ash vstrem frdaingh!

 21. (zt u rsp,) usht ahmi ... gam manangh (2). ashem voh ... (3). tat-thw-peresm hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.