About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 45. [Ushtavaiti Gatha]

(zt,)

 1. at fravaxshy n gshdm n sraot ac asnt ac drt ishath n m vsp cithr z mazdngh-dm nit daibitm dush-sastish ahm mershyt ak varan dregv hizv veret.

 2. at fravaxshy anghush mainy pouruy ay spany it mravat m agrem, nit n man nit sgh nit xratav nad varan nit uxdh nad shyaothan nit dan nit urvn hacait.

 3. at fravaxshy anghush ahy pourvm m mi vdv mazd vaocat ahur i m v nit ith mthrem vareshet ath m mnic vaocac aiby anghush avi anghat apmem.

 4. at fravaxshy anghush ahy vahishtem asht hac mazd vad m dt patarm vanghush varezayat manangh at hi duged hushyaothan rmaitish nit diwzhaidyi vsp-hishas ahur.

 5. at fravaxshy hyat mi mraot spettem vac sridyi hyat maretaiby vahishtem i mi ahmi seraoshem dn cayasc up-jimen haurvt amerett vanghush manyush shyaothanish mazd ahur.

 6. at fravaxshy vspanm mazishtem stavas ash hud i het spet mainy sraot mazd ahur ehy vahm voh frash manangh ahy xrat fr-m sst vahisht.

 7. ehy sav isht rdangh i-z jv ngharec bvatic ameretit ashun urv ash utayt nersh sdr dregvat tc xshathr mazd dmish ahur. d

 8. tm n staotish nemangh vvaresh n-zt cashmain vydaresem vanghush manyush shyaothanahy uxdhah'yc vdush ash m mazdm ahurem at hi vahmg demn gar nidm.

 9. tm n voh mat manangh cixshnush -n usn cret spnc aspnc mazd xshathr verezny dyt ahur passh vrg ahmkg fradathi vanghush ash haozthwt manangh.

 10. tm n asnish rmatish mimakhzh nmn mazd srv ahur hyat hi ash vohuc cisht manangh xshathri hi haurvt amerett ahmi sti dn tevsh utayit.

 11. ast davg apar mashysc tar-mst i m tar-manyat anyg ahmt hi arm manyt saoshyat dg patish spet dan urvath bart pat v mazd ahur!

 12. (zt u rsp,) usht ahmi ... gam manangh (2). ashem voh ... (3). at-fravaxshym hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.