About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 46. [Ushtavaiti Gatha]

(zt,)

 1. km nemi zm kuthr nemi ayen pair hvatush airyamanasc dadait nit m xshnush verezn hc nad dah'yush i sstr dregvat kath thw mazd xshnaoshi ahur.

 2. vad tat ahm mazd anash m kamnafshv hyatc kamnn ahm gerezi ti -t avan ahur rafedhrm cagv hyat fry fryi daidt d xs vanghush ash shtm manangh.

 3. kad mazd i uxshn asnm anghush darethri fr ashahy frret verezdish sghish saoshyatm xratav kaiby thi voh jimat manangh maiby thw sstri veren ahur.

 4. at tg dregv g ashahy vazhdrg pt g frretish shithrahy v dah'yush v duzhazb hs hvish shyaothanish ahmust astm xshathrt mazd mithat jytush v hv tg fr-g pathmg hucistish cart.

 5. v xshays ads drt ayatem urvtish v huztush mithriby v rashn jvs ashav dregvatem vcir hs tat fr hvatav mruyt uzithyi m mazd xrnyt ahur.

 6. at astm nit n isemn yt drj hv dmn hathahy gt hv z dregv dregvit vahisht hv ashav ahmi ashav fry hyat dan paouruy d ahur.

 7. km-n mazd mavait pym dadt hyat m dregv ddareshat anangh anym thwahmt thrasc mananghasc ay shyaothanish ashem thraosht ahur tm mi dstvm danayi frvaoc.

 8. v mi gath dazd anangh nit ahy-m thrish shyaothanish frsyt paityaoget t ahmi jasit dvashangh tanvm m hujytish pyt nit duzhjytish kct mazd dvashangh.

 9. k hv -m aredr cithat pouruy ath thw zevshtm uzemh d shyaothani spetem ahurem ashavanem -ti ash ashi gush tash mraot ishet m t ti voh manangh.

 10. v mi n gen v mazd ahur dyt anghush -t vist vahisht ashm ashi voh xshathrem manangh sc haxshi xshmvatm vahmi fr-tish vspish cinvat frafr peretm.

 11. xshathrish jn karapan kvayasc akish shyaothanish ahm meregeidyi mashm g hv urv hvac xraodat dan hyat aib-gemen athr cinvat peretush avi vspi drj demni astay.

 12. hyat us ash naptyash nafshuc trahy uzjn frynahy aojyash rmatish gath frd thwaxshangh at sh voh hm aib-mist manangh aiby rafedhri mazd sast ahur.

 13. spitmem zarathushtrem rdangh maretash xshnush hv-n ferasridyi eredhw at hi mazd ahm dadt ahur ahmi gath voh frdat manangh tm v ash mhmaid hushhaxim.

 14. zarathushtr kast ashav urvath mazi magi k v ferasridyi vasht at hv kav vshtsp h gst mazd hademi minash ahur tg zbay vanghush uxdhish manangh.

 15. hacat-asp vaxshy v spitamngh hyat dthg vcayath adthsc tish sh shyaothanish ashem xshmaiby daduy ish dtish paouruyish ahurahy.

 16. ferashaoshtr athr-t aredrish id d hv-gv tish g usvah usht-sti athr ash hacait rmaitish athr vanghush manangh sht xshathrem athr mazd varedemm shait ahur.

 17. athr v afshmn sghn nit anafshmm djmsp hv-gv had vst vahmg seraosh rdangh vcinaot dthemc adthemc dagr mat ash mazd ahur.

 18. maiby aosh ahmi asct vahisht mah'y ishtish voh cishem manangh stg ahmi n sti daidt mazd ash xshmkem vrem xshnaoshemn tat mi xratush mananghasc vcithem.

 19. -mi asht haithm hac vareshait zarathushtri hyat vasn ferashtemem ahmi mzhdem hanet parhm man-vistish mat vspish gv az tct mi ss tvm mazd vadisht!

 20. (zt u rsp,) usht ahmi ... gam manangh (2). ashem voh ... (3). kamnamazm hitm azamaide. ushtavaitm gthm ashaonm ashahe ratm azamaide, ushtavaity gthay hadt azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.