About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 47. [Spentamainyush Gatha]

(zt u rsp,) nem v gth ashaonsh,

  1. spet mainy vahishtc manangh hac asht shyaothanc vacanghc ahmi dn haurvt amerett mazd xshathr rmait ahur (2). (zt,)

  2. ahy manyush spnishtahy vahishtem hizv uxdhish vanghush en manangh d rmatish zastiby shyaothan verezyat y cist, hv pat ashahy mazd.

  3. ahy manyush tvm ah t spet ahmi gm rny-skeretm hm-tashat at hi vstri rm-d rmaitm hyat hm voh mazd hme-frasht manangh.

  4. ahmt manyush rreshyeit dregvat mazd spett nit ith ashun kasushct n ashun kth anghat isvct hs paraosh ak dregvit.

  5. tc spet mainy mazd ahur ashun cish -zh cc vahisht hanare thwahmt zaosht dregv baxshait ahy shyaothanish akt shys manangh.

  6. t d spet mainy mazd ahur thr vanghu vditm rniby rmatish debzangh ashah'yc h-z poursh ishet vurit!

  7. (zt u rsp,) spet mainy ... rmait ahur (2). ashem voh ... (3). spet-mainym hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.