About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 48. [Spentamainyush Gatha]

(zt,)

 1. ez adish ash drujem vnghait hyat sashut daibitn fraoxt ameretit davishc mashyishc at ti savish vahmem vaxshat ahur.

 2. vaoc-mi tvm vdv ahur par hyat m mg pereth jimait kat ashav mazd vghat dregvatem h-z anghush vanguh vist keretish.

 3. at vademni vahisht ssnanm m hud sst ash ahur d spet vdv act gzr sghngh thwvs mazd vanghush xrathw manangh.

 4. dt man vahy mazd ashyasc hv danm shyaothanc vacanghc ahy zaoshg ushtish vareng hacait thwahm xrat apmem nan anghat.

 5. huxshathr xshtm m-n dushe-xshathr xsht vanghuy cistish shyaothanish rmait aozhd mashyi aip zthem vahisht gavi verezytm tm n hvarethi fshuy.

 6. h-z-n hushithem h-n utayitm dt tevshm vanghush manangh berexdh at ah'yi ash mazd urvar vaxshat ahur anghush zthi paouruyehy.

 7. n ashem n dytm pait remem pait syzdm i vanghush manangh ddrakhzhduy ash vym ehy hithush n spet at hi dmm thwahm -dm ahur.

 8. k-ti vanghush mazd xshathrahy shtish k-ti ashish thwah'y maiby ahur k-thwi ash k aredrg ishy vanghush manyush shyaothananm javar.

 9. kad vad ez cahy xshayath mazd ash ehy-m ithish dvath eresh-mi erezhcm vanghush vafush manangh vdyt saoshys ath hi ashish anghat.

 10. kad mazd mnarish nar vset kad ajn mthrem ahy magahy agray karapan urpayeit c xrat dushe-xshathr dah'yunm.

 11. kad mazd ash mat rmaitish d jimat xshathr husheitish vstravait ki dregvdebsh xrrish rmm dt kg vanghush jimat manangh cistish.

 12. at ti anghen saoshyat dah'yunm i xshnm voh manangh hact shyaothanish ash thwahy mazd sghahy ti-z dt hamastr ashem mahy!

 13. (zt u rsp,) spet mainy ... rmait ahur (2). ashem voh ... (3). ezidhm hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.