About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 49. [Spentamainyush Gatha]

(zt,)

 1. at m av bdv pafr mazisht dusherethrsh cixshnush ash mazd vanguh d gaid mi -mi arap ahy voh aosh vd manangh.

 2. at ahy-m bdvahy mnayeit tkash dregv daibit asht rresh nit spetm dresht ahmi sti rmaitm nad voh mazd frasht manangh.

 3. atc ahmi vareni mazd nidtem ashem sidyi tkashi rshayengh druxsh t vanghush sar izyi manangh atar vspg dregvat haxmg atar mruy.

 4. i dush-xrathw ashemem vareden rmemc hvish hizubsh fshuyas afshuyat ashm nit hvarshtish vs duzhvarsht ti davg dn dregvat dan.

 5. at hv mazd zhc zitishc danm voh srsht manangh rmatish kasct ash huztush tishc vspish thwahm xshathri ahur.

 6. fr v frashy mazd ashemc mrit d v xratush xshmkahy -manangh eresh vcidyi ath- srvayam tm danm xshmvat ahur.

 7. tatc voh mazd sraot manangh sraot ash gshahv-t ahur k airyam k hvatush dtish anghat verezni vanguhm dt frasastm.

 8. ferashaoshtri urvzishtm ashahy d sarm tat thw mazd s ahur maibyc m vanghu thwahm -xshathri avi vspi frashtngh nghm.

 9. sraot ssn fshghy suy tasht nit eresh-vac sarm dids dregvt hyat dan vahisht jn mzhd ash uxt h djmsp.

 10. tatc mazd thwahm dm nipngh man voh urunasc ashunm nemasc rmaitish zhc mz xshathr vazdangh avmr.

 11. at dushexshathrg dush-shyaothang duzhvacangh duzhdang dush-manangh dregvat akish hvarethish pait urvn paityeit drj demn haithy anghen astay.

 12. kat ti ash zbayet avangh zarathushtri kat ti voh manangh -v staotish mazd frni ahur avat ss hyat v sht vahishtem!

 13. (zt u rsp,) spet mainy ... rmait ahur (2). ashem voh ... (3). at-myavm hitm azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.