About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 51. [Vohukhshathra Gatha]

(zt u rsp,) nem v gth ashaonsh,

 1. voh xshathrem vairm bgem aib-bairishtem vdshemnish zhct ash atare-carait shyaothanish mazd vahishtem tat n nct vareshn (2). (zt,)

 2. t-v mazd paourvm ahur ash ec taibyc rmait dish-mi ishtish xshathrem xshmkem voh manangh vahmi did savangh.

 3. -v gush hmyat i v shyaothanish sret ahur ash-hizv uxdhish vanghush manangh ashm t pouruy mazd fradaxsht ap.

 4. kuthr rish fseratush kuthr merezhdik axshtat kuthr as h'yn ashem k spet rmaitish kuthr man vahishtem kuthr thw xshathr mazd.

 5. vsp-t peress ath asht hac gm vdat vstry shyaothanish ereshv hs huxratush nemangh dthaiby eresh-ratm xshays ashiv cist.

 6. vahy vanghush dazd asc hi vri rdat ahur xshathr mazd at ahmi akt ashy d hi nit vdit apm anghush urvas.

 7. did-mi gm tash apasc urvarsc amerett haurvt spnisht mainy mazd tevsh utayit manangh voh sngh.

 8. at z ti vaxshy mazd vdush z-n mruyt hyat aky dregvit usht ashem ddr hv z mthr shyt vdush mravait.

 9. m xshntem rniby d thw thr suxr mazd ayangh xshust aib ahvh daxshtem dvi rshayengh dregvatem savay ashavanem.

 10. at m-n marexshait anyth ahmt mazd hv dmish drj hunush t duzhd i het maiby zbay ashem vanghuy ash gat t.

 11. k urvath spitami zarathushtri n mazd k v ash frasht k spet rmaitish k v vanghush manangh acist magi ereshv.

 12. nit t-m xshnush vapy kevn peret zem zarathushtrem spitmem hyat ahm urraost asht hyat hi m caratasc aodereshc zishen vz.

 13. t dregvat maredait dan erezush haithm ehy urv xraodait cinvat peret k h'ish shyaothanish hizvasc ashahy nsv path.

 14. nit urvt dtibyasc karapan vstrt arm gavi rish sd hvish shyaothanishc sghishc -sh sgh apmem drj demn dt.

 15. hyat mzhdem zarathushtr magavaby cisht par gar demn ahur mazd jasat pouruy t v voh manangh ashic savish civsh.

 16. tm kav vshtsp magahy xshathr nsat vanghush padebsh manangh m cistm ash mat spet mazd ahur ath-n sazdyi usht.

 17. berexdhm mi ferashaoshtr hv-gv dadisht kehrpm danayi vanghuyi m hi ishym dt xshays mazd ahur ashahy zhdyi gerezdm.

 18. tm cistm djmsp hv-gv ishtish hvaren ash veret tat xshathrem manangh vanguhsh vd tat mi did ahur hyat mazd rapn tav.

 19. hv tat n maidyi-mngh spitam ahmi dazd danay vademn ahm ishass aib mazd dt mraot gayehy shyaothanish vahy.

 20. tat v-n hazaoshngh vspngh daidyi sav ashem voh manangh uxdh ish rmaitish azemnngh nemangh mazd rafedhrem caged.

 21. rmatish n spet hv cist uxdhish shyaothan dan ashem spnvat voh xshathrem manangh mazd dadt ahur tm vanguhm s ashm.

 22. ehy mi asht hac vahishtem esn pait vad mazd ahur i ngharec hetic t azi hvish nmnsh pairic jasi vat!

 23. (zt u rsp,) voh xshathrem vairm ... vareshn (2). ashem voh ... (3). vohuxshathrm hitm azamaide. vohuxshathrm gthm ashaonm ashahe ratm azamaide, vohuxshathray gthay hadt azamaide. engh htm ... tsc azamaide!!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.