About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 65.

 1. azi pem aredvm srm anhitm pereth-frkm bashazym vdavm ahur-tkashm esnym anguhe astvaite vahmym anguhe astvaite dh-frdhanm ashaonm vthw-frdhanm ashaonm gath-frdhanm ashaonm shat-frdhanm ashaonm dainghu-frdhanm ashaonm,

 2. vspanm arshnm xshudr aozhdadhiti vspanm hirishinm zthi garew aozhdadhiti vsp hirishsh huzmit dadhiti vspanm hirishinm ditm rathwm pama ava-baraiti,

 3. masitm drt frasrtm asti avavaiti mas atha vsp im p zem paiti frataciti amavaiti fratacaiti hukairyt haca barezanghat aoi zray vouru-kashem.

 4. aozeti vspe karan zray vouru-kashaya vsp maidhy aozaiti at hsh aoi fratacaiti at hsh aoi frazhgaraiti aredv sra anhita, enghe hazangrem vairyanm hazangrem apakhzhranm, kascitca ashm vairyanm kascitca ashm apakhzhranm cathware-satem ayare-baranm hvaspi naire baremni.

 5. ainghsca m avangh p apakhzhr vjasiti vspish aoi karshvn ish hapta, ainghsca m avangh p hamatha ava-baraiti hminemca zayanemca, h-m p aozhdadhiti h arshnm xshudr h xshathrinm garew h xshathrinm pama!

 6. htmca anghushmca ztanmca aztanmca ashaonm idha jasetu fravashay i hsh bawrare paitypem nazdishtayt apat haca.

 7. m-n p dushmananghe m-n p duzhvacanghe m-n p dush-shyaothani m duzhdani m hashi-tbishe m mokhu-tbishe m varezn-tbishe m nfy-tbishe, mdha-n ahmi frdhiti p vanguhsh vahisht mazdadht ashaonsh -n airricinm irrixshite gathanm, mdha-n ahmi frdhiti p vanguhsh vahisht mazdadht ashaonsh n airricinm irrixshite tanunm.

 8. tyush hazangha gadh ashavaja tum nasusp sperezv aritiv ashemaokh anashava mashy drv ssta tem aoi tbash paityatu ithyej sha dadha ithyej atu d dadha.

 9. p gtava rmidhwem avata zaota azite, katha zaota xsta vaca p vanguhsh azite kuthra bavt hit-hizv ezi anarethe azite kuthra vc aoi-bta h caxse athra-paitish kuthra t fry bavn kuthra t ishud bavn kuthra t rtay bavn ahur mazd zarathushtri frvavaca fr zarathushtr gathby astvaitiby,

 10. ava-jastm paurvm p-jaidhyish zarathushtra, pascata aiwy zaothr frabarish aozhdt dahm-pairsht im vac framr,

 11. p nem v smi maztem tem m dyata enghe diti paiti vangh nisrta anaiwi-druxti, p shtm v jaidhymi pouru-saredhm amavaitm frazatmca hvparm engh pourshca berejayn nacishca aingh siti zyni nit snathi nit mahrki nit ananghe nit apayate. (zt u rsp,)

 12. imat v p jaidhyemi imat zem imat urvar imat amesh speta huxshathra hudhngh vanghavasca vanguhshca vohunm dtr imat ashunm vanguhsh fravashay ukhr aiwithr imat mithra vouru-gaoyaoite imat sraosha ashya huraodha imat rashnv razishta imat tare ahurahe mazd puthra imat bereza ahura xshathrya apm nap aurvat-aspa imat vspe azatngh i vanghazd ashavan.

 13. imat m p dyata imat zem ... ashavan (2).

 14. (zt,) atca ahmt asti mazy atca ahmt asti vangh atca ahmt asti sray atca ahmt asti par-arejastarem tat n dyata zhem azata ashavan xshayamna isna moshuca suyca hathra ana gthwya vaca, haithyvareshtm hyat vasn ferashtemem.

 15. did-mi gm tash apasc urvarsc amerett haurvt spnisht mainy mazd tevsh utayit manangh voh sgh.

 16. engh m asht hac vahishtem esn pait vad mazd ahur i ngharec hetic t azi hvish nmnsh pairic jasi vat. voh xshathrem vairm bgem aib-bairishtem.

 17. seraosh idh ast apm vanguhnm asni vanghush vanguhnm ameshanmc spetanm huxshathranm hudhnghm vohunmc vanghuysc ashish asni -n rac erenavatac ashanghxsh, seraoshasc idh ast apm vanguhnm asni vanghush ashiv hyat paourvm tat ustememct.

 18. avatht idh seraosh ast apm vanguhnm asni vanghush vanguhnm ameshanmc spetanm huxshathranm hudhnghm vohunmc vanghuysc ashish asni -n rac erenavatac ashanghxsh, seraoshasc idh ast apm vanguhnm asni vanghush ashiv.

 19. (rsp,) ath ah vairy zaot fr-m mrt, (zt,) ath ratush ... mraot!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.