About us / ClubDNA / History / Zoroastrian / Mehrdad / News / Blog / MyDNA / ChatMusic / 4U! / Shopping / Travel / Downloads / Services / Links / Contact us

 

 

ZOROASTRIAN    

YASNA

 
 

 

+ AVESTA
-  Yasna
-  Khordeh Avesta
-  Visperad
-  Vendidad
-  Fragments

 

 

- 101 NAMES

- ANGELS

- CALENDAR

   

Chapter 9. [Hom Yasht]

(zt u rsp,)

 1. hvanm ratm haom upit zarathushtrem trem pairi-aozhdathetem gthsca srvayatem, -dim peresat zarathushtr, k nare ah im azem vspahe anghush astvat srashtem ddaresa hvahe gayehe hvanvat ameshahe.

 2. at m am paityaoxta haom ashava draosh, azem ahmi zarathushtra haom ashava draosh, -mm sanguha spitama fr-mm hunvanguha hvarete aoi mm staomaine stidhi atha m aparacit saoshyat stavn.

 3. at aoxta zarathushtr, nem haomi (zt,) kase-thwm paoiry haoma mashy astvaithyi hunta gathyi, k ahmi ashish erenvi cit ahmi jasat yaptem.

 4. at m am paityaoxta haom ashava draosh, vvangh mm paoiry mashy astvaithyi hunta gathyi, h ahmi ashish erenvi tat ahmi jasat yaptem at h puthr us-zayata im xshat hvthw hvarenanguhastem ztanm hvare-dares mashynm, at kerenaot ainghe xshathrdha amarsheta pasu vra anghaoshemne pa urvaire hvairyn hvarethem ajayamnem.

 5. imahe xshathre aurvahe nit aotem ngha nit garemem nit zaurva ngha nit merethyush nit arask dav-dt, paca-dasa fracarithe pita puthrasca raodhashva katarascit avata xshayit hvthw im vvanguhat puthr.

 6. kase-thwm bity haoma mashy astvaithyi hunta gathyi, k ahmi ashish erenvi cit ahmi jasat yaptem.

 7. at m am paityaoxta haom ashava draosh, thwy mm bity mashy astvaithyi hunta gathyi, h ahmi ashish erenvi tat ahmi jasat yaptem at h puthr us-zayata vs sray thrataon,

 8. janat azhm dahkem thrizafanem thrikameredhem xshvash-ashm hazangr-aoxshtm ashaojanghem davm drujem akhem gathvy drvatem m ashaojastemm drujem fraca keretat angr mainyush aoi m astvaitm gathm mahrki ashahe gathanm.

 9. kase-thwm thrity haoma mashy astvaithyi hunta gathyi, k ahmi ashish erenvi cit ahmi jasat yaptem.

 10. at m am paityaoxta haom ashava draosh, thrit smanm sevisht thrity mm mashy astvaithyi hunta gathyi, h ahmi ashish erenvi tat ahmi jasat yaptem at h puthra us-zayithe urvxshay keresspasca, tkash any dt-rz at any upar-kairy ava gasush gadhavar,

 11. janat azhm srvarem im asp-garem nere-garem im vshavatem zairitem im upairi vsh araodhat rshty-bareza zairitem, im upairi keressp ayangha pitm pacata rapithwinem zrvnem, tafsatca h mairy hvsatca, frsh ayangh frasparat aeshyatm pem parnght, parsh tarsht apatacat naire-man keressp.

 12. kase-thwm tiry haoma mashy astvaithyi hunta gathyi, k ahmi ashish erenvi cit ahmi jasat yaptem.

 13. at m am paityaoxta haom ashava draosh, pourushasp mm tiry mashy astvaithyi hunta gathyi, h ahmi ashish erenvi tat ahmi jasat yaptem at h tm us-zayangha tm erezv zarathushtra nmnahe pourushaspahe vdav ahura-tkash.

 14. srt airyene vajahe tm paoiry zarathushtra ahunem vairm frasrvay vberethwatem xtirm aparem xraozhdyehya frasriti.

 15. tm zemargr kerenav vspe dava zarathushtra i para ahmt vr-raodha apatayen paiti ya-zem, aojisht tacisht thwaxshisht sisht as verethrajstem abavat mainiv dmn!

 16. at aoxta zarathushtr, nem haomi vanghush haom hudht haom arshdt vanghush dt bashazy hukerefsh hvaresh verethraj zairi-gaon nmysush atha hvarete vahisht urunaca pthmainytem.

 17. n-t zire madhem mruy n amem n verethrakhnem n dasvare n bashazem n fradathem n varedathem n aoj vsp-tanm n mastm vsp-pasanghem, n tat atha gathhva vas-xshathr fracarne tbash taurv drujem van,

 18. n tat atha taurvayeni vspanm tbishvatm tbash davanm mashynmca thwm pairikanmca sthrm kaoym karafnmca mairyanmca bizagranm ashemaokhanmca bizagranm vehrkanmca cathware-zagranm hanysca perethu-ainikay davithy patithy!

 19. imem thwm paoirm nem haoma jaidhyemi draosha, vahishtem ahm ashaonm raocanghem vsp-hvthrem, imem thwm bitm nem haoma jaidhyemi draosha, drvattem ainghse-tanv, imem thwm thritm nem haoma jaidhyemi draosha, darekh-jtm ushtnahe.

 20. imem thwm tirm nem haoma jaidhyemi draosha atha ash amav thrfedh fraxshtne zem paiti tbash taurv drujem van, imem thwm puxdhem nem haoma jaidhyemi draosha, atha verethraj vanat-peshan fraxshtne zem paiti tbash taurv drujem van.

 21. imem thwm xshtm nem haoma jaidhyemi draosha, paurva tym paurva gadhem paurva vehrkem bidhyimaidhe, m-cish paurv bidhyata n vspe paurva bidhyimaidhe!

 22. haom aibish i aurvat hita taxsheti arenum zvare aojsca baxshaiti, haom zzanitibish dadhiti xshat-puthrm uta ashava-frazaitm, haom tacit i katay nask-frasngh nghete spn mastmca baxshaiti.

 23. haom tscit kainn nghaire darekhem akhrv haithm rdhemca baxshaiti moshu jaidhyamn huxratush.

 24. haom temcit im keresnm apa-xshathrem nishdhayat raosta xshathr-kmya davata, nit m apm thrava aiwishtish vereidhy dainghava cart, h vspe vereidhinm vant n vspe vereidhinm jant!

 25. ushta-t hv aojangha vas-xshathr ahi haoma, ushta-t apivatahe pourvacm erezhuxdhanm, ushta-t nit pairi-frsa erezhuxdhem peresahe vcim.

 26. fr-t mazd barat paurvanm aiwynghanem stehrpasanghem mainyutshtem vanguhm danm mzdayasnm, at ainghe ahi aiwyst barshnush paiti gairinm drjanghe aiwidhitshca gravasca mthrahe!

 27. haoma nmn-paite vspaite zatupaite dainghupaite spanangha vadhy paite, amica thw verethrakhnica mvya upa-mruy tanuy thrimica at pouru-baoxshnahe.

 28. v-n tbishvatm tbashbsh v man bara grametm, cishca ahmi nmne ainghe vsi ahmi zatv ainghe dainghv anangh asti mashy geurvaya-h pdhave zvare pairi-sh ushi verenidhi skedem sh man kerenidhi.

 29. m zbarathaibya fratuy m gavaibya aiwi-ttuy m zm vanit ashibya m gm vanit ashibya ananghaiti n man ananghaiti n kehrpem!

 30. paiti azhish zairitahe simahe vsh-vapahe kehrpem nshemni ashaone haoma zire vadare jaidhi, paiti gadhahe vvarezdavat xrvshyat zazarn kehrpem nshemni ashaone haoma zire vadare jaidhi.

 31. paiti mashyehe drvat sstarsh aiwi-vizhdayatahe kameredhem kehrpem nshemni ashaone haoma zire vadare jaidhi, paiti ashemaokhahe anashaon ahm-merec aingh danay ms vaca dathnahe nit shyaothnish apayatahe kehrpem nshemni ashaone haoma zire vadare jaidhi.

 32. paiti jahikayi tumaityi maodhan- kairyi upasht-bairyi enghe frafravaiti man atha awrem vt-shtem kehrpem nshemni ashaone haoma zire vadare jaidhi, at h kehrpem nshemni ashaone haoma zire vadare jaidhi!!

 

 

 

 

 

 

 

[PAST . PRESENT . FUTURE]

Copyright 1998-2007  PersianDNA  All rights reserved.